خسارت سیار

طرح ابتکاری پرداخت خسارت سیار به مانند سایر خدمات بیمه ای برای اولین بار در کشور توسط شرکت سهامی بیمه ایران در اواخر سال هزار و سیصد و هشتاد و شش بطور آزمایشی آغاز بکار نمود و بتدریج بصورت گسترده تری در حال افزایش پایگاههای خدمات دهی می باشد.

درآینده نیز پس از تجهیز کامل و گسترش امکانات، بصورت سراسری در سطح کشور به اجرا درخواهد آمد. بر اساس این طرح کلیه مناطق شهر تهران تحت پوشش واحد سیار پرداخت خسارت بیمه شخص ثالث بیمه ایران قرار گرفتند.

شماره تلفن های ارتباط با واحد سیار خسارت بیمه ایران به شرح ذیل می باشد:

۶۶۷۲۹۸۱۹ الی ۶۶۷۲۹۸۲۸