هدف اصلی هر بیمه گزاری از خرید هرگونه بیمه نامه ای عبارتست از مطمئن بودن از دریافت خسارت ناشی از بروز حوادث احتمالی که بیمه گر بر اساس نوع تعهدات مندرج در بیمه نامه به آنان پرداخت می نماید.

بیمه ایران به واسطه در اختیار داشتن زیرساخت های مناسب الکترونیک فرآیندهای پرداخت خسارت را به نحو کارآمدتری طراحی نموده و لذا پرداخت خسارت در بیمه ایران در مدت زمان کوتاهتری انجام می پذیرد.

مدارک مورد نیاز برای دریافت خسارت بدنه

» خسارت زیر ۵ میلیون ریال(معادل ۵۰۰ هزار تومان)

زیاندیده می بایست به همراه مدارک ذیل به نزدیک ترین مرکز پرداخت خسارت مالی مراجعه نماید:

۱- اصل و کپی گواهی نامه
۲- اصل و کپی بیمه نامه
۳- اصل و کپی کارت ماشین
۴- اصل و کپی بیمه نامه شخص ثالث

» خسارت بالای پنج میلیون ریال (معادل ۵۰۰ هزار تومان)

۱- اصل و کپی گواهی نامه
۲- اصل و کپی بیمه نامه
۳- اصل و کپی کارت ماشین
۴- اصل و کپی بیمه نامه شخص ثالث
۵- اصل و یا کپی برابر اصل گزارش پلیس (کروکی نیروی انتظامی)

* چنانچه بیمه نامه بصورت اقساط خریداری شده باشد برای دریافت خسارت باید باقیمانده اقساط را قبل از دریافت خسارت تسویه نماید.