۱- پرداخت هزینه های پزشکی برای هر نفر در هر حادثه ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰۰ ریال (در طول مدت ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال)

۲- غرامت فوت و نقص عضو در ماههای عادی برای هر نفر در هر حادثه ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۳- غرامت فوت و نقص عضو در ماههای حرام برای هر نفر در هر حادثه ۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۴- پرداخت خسارت برای هزینه پزشکی در طول مدت بیمه نامه ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۵- تعهد بیمه گر برای غرامت فوت و تقص عضو در طول مدت بیمه نامه ۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۶- پرداخت غرامت در دیه دوم برای هر نفر ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۰ کلوزهای بیمه نامه:

کلوز ۱) پوشش تعدد دیات

کلوز ۲) خسارت ناشی از ماموریت های خارج از کارگاه (ارائه اسامی الزامی می باشد)

کلوز ۵) خسارت ناشی از حوادث وسایل نقلیه موتوری

کلوز ۹) پرداخت هزینه پزشکی بدون تعرفه

کلوز ۱-۱۳) پرداخت خسارت با افزایش دیه نسبت به سال قبل

کلوز ۱۷) پوشش نوسان تعداد کارکنان تا ۲۰ درصد زمان صدور بیمه نامه

کلوز ۱۸) پوشش هزینه های کارشناسی