بیمه جامع زندگی مان

بیمه جامع زندگی مان

مـاندگاری، امید و نـشاط

*بانوان خانه دار، اگر نگران آتیه خود و خواهان داشتن مستمری در سنین بالا هستید،

*دارندگان مشاغل آزاد ، اگر نگران نداشتن مستمری در زمان بازنشستگی خود می باشید،

*کارمندان، کارگران و حقوق بگیران، اگر نگران کاهش حقوق خود به هنگام بازنشستگی هستید،

*تمامی اقشار جامعه، اگر نیازمند پشتوانه مالی برای آینده خود و همچنین تامین خانواده در زمان فوت یا از کارافتادگی خود می باشید،

*والدین محترم، اگر نگران آینده فرزندانتان هستید،

ما به شما بیمه سرمایه گذاری و بازنشستگی مان را پیشنهاد می کنیم

از ما مشاوره بگیرید ( اطلاعاتی که اغلب فاش نمی شود)