اصطلاحات بیمه

نماینده بیمه
AGENT

شخصی است که برای یک شرکت بیمه ، به فروش بیمه نامه اقدام می کند.

تمام خطر
ALL RISKS

پوشش وسیع تری است که در بیمه اموال ارائه می شود و هر نوع زیان و صدمه ای راکه دربیمه نامه اولیه استثنا شده است نیز تحت پوشش قرار می دهد .

دلال بیمه ; کارگزار
BROKER

شخصی است که طبق مقررات ، شرایط و مجوز فعالیت دلالی بیمه را دارد ومی تواند ضمنارائه مشاوره به بیمه گذاران برای اخذ پوشش بیمه ای به هریک ازشرکت های بیمه مراجعه کند.

ارزش بازخرید
SURRENDER VALUE

در بیمه‌نامه‌های عمر که دارای ذخیره ریاضی می‌باشند (مثل بیمه‌های مختلط پس‌اندازو تمام عمر) چنانچه بیمه‌گذار پس از پرداخت مدتی حق بیمه (مثلاً حداقل شش ماه) مایلبه ادامه قرارداد نباشد می‌تواند تقاضای بازخرید بیمه‌نامه را نماید و مبلغی درحدود ذخیره ریاضی دریافت کند. اصولاً حق بازخرید بیمه‌نامه عمر با بیمه‌گذار است. ولی چنانچه بیمه‌گذار از محل بیمه‌نامه عمر خود وام دریافت نموده باشد و اقساط خودرا به بیمه‌گر پرداخت ننماید، بیمه‌گر می‌تواند راسا بیمه‌نامه را بازخرید و کل وامو سود متعلقه را از محل ارزش بازخرید برداشت نماید.

ادعای خسارت
CLAIM

هنگامی که بیمه گذار یا ذی نفع براساس شرایط بیمه نامه در پی دریافت خسارت ازبیمهگر است به آن ادعای خسارت می گویند (در زبان فارسی ، مترادف “خسارت”به کار می رود.

کارمزد
COMMISSION

درصدی از حق بیمه است که شرکت بیمه در ازای فروش هر بیمه نامه به نماینده یاکارگزارمی پردازد.

اعتبار اسنادی
DOCUMENTARY CREDIT-LETTER OF CREDIT(L.C)

به موجب اعتبار اسنادی بانک متعهد می‌شود که به دستور و بحساب خریدار کالا پس ازدریافت مدارک معین، وجه کالا را به فروشنده بپردازد.

الحاقیه
ENDORSEMENT

نوشته ای است که به بیمه نامه ضمیمه می شود و جزء جدایی ناپذیر آن به حساب می آید. در واقع ، تغییراتی که بعدا در بیمه نامه به وجود می آید، معمولا از طریق صدورالحاقیه انجام می پذیرد.

قرارداد اتکایی مازاد خسارت
EXCESS OF LOSS TREATY

در این قرارداد چنانچه هر مورد خسارت از حد معینی تجاوز نماید بیمه‌گر اتکایی نسبتبه مازاد حد معین متعهد است خسارات کمتر از حد مذکور به عهده بیمه‌گر واگذارندهاست.

آتش‌سوزی
FIRE

در بیمه آتش‌سوزی، آتش‌سوزی عبارت از آتشی است که یا از یک منبع حرارتی غیرقابلکنترل سرچشمه گرفته و یا منبع حرارتی معین کنترل شده‌ای را ترک نموده و با نیرویحرارتی خود گسترش و توسعه یابد.

اصل جانشینی
SUBROGATION

به موجب این اصل بعد از جبران هر خسارت ، تمام حقوق قانونی که ممکن است به علت آنحادثه متوجه بیمه گذار شده باشد به بیمه گر منتقل می شود.

بیمه عمر گروهی
GROUP LIFE INSURANCE

بیمه نامه ای است که همزمان تعدادی از کارکنان یا کارگران یک سازمان را تحت پوششقرار می دهد. این نوع بیمه معمولا در گروه های کارفرمایی و کارگری رایج است وکارفرما، کارگران را به میزان چند برابر حقوق آنان ، بیمه عمر به شرط فوت می کندو

بیمه شده
INSURED

فردی که با بیمه نامه تحت پوشش قرار گرفته است.

اصل غرامت
INDEMNITY

به موجب اصل غرامت که بر بیمه‌های اشیاء و مسئولیت حاکم است خسارت پرداختی توسطبیمه‌گر حداکثر به میزان خسارت واقعی وارده به مورد بیمه در اثر وقوع خطر بیمه شدهاست. اصل غرامت مبتنی بر ملاحظات فنی، اخلاقی و رعایت نظم عمومی است. دریاٿت خسارتبیش از میزان واقعی بوسیله بیمه‌گذار یا ذینفع بیمه‌نامه علاوه بر آنکه هدٿ قراردادبیمه نیست بلکه موجب سودجویی نیز می‌گردد و از نظر اخلاقی و اجتماعی مذموم است. درواقع با دریاٿت خسارت اضاٿی وضع مالی بیمه‌گذار پس از وقوع حادثه بهتر از وضع اودر زمان قبل از حادثه می‌شود و این امر می‌تواند علاوه بر آنکه انگیزه وی را درمراقبت از مورد بیمه و پیشگیری از وقوع حادثه کاهش دهد حتی موجب تشویق بیمه‌گذار بهایجاد خسارت عمدی نیز گردد. شایان توضیح اینکه اصل غرامت در بیمه‌های عمر و حادثهکاربرد ندارد.

اصل نفع بیمه‌ای
INSURABLE INTEREST

اصل نفع بیمه‌ای به طور خلاصه عبارت است از ذینفع بودن بیمه‌گذار در بقاء آنچه بیمهمی‌نماید، به بیان دیگر بیمه‌گذار می‌بایست در صورتی که مورد بیمه در معرض خطر قرارگیرد. ضرر و زیان ببیند و از سالم ماندن آن نفع ببرد. صرف مالکیت بیمه‌گذار موجبنفع بیمه‌ای نمی‌گردد. بلکه داشتن نفع در عدم تحقق خطر شخص را دارای نفع بیمه‌ایمی‌نماید. مثلاً مستأجر نسبت به عین مستأجره دارای نفع بیمه‌ای است و می‌تواند نسبتبه انعقاد قرارداد بیمه اقدام نماید.

بیمه‌گر
INSURER

بیمه‌گر شخصی است حقوقی که در مقابل دریاٿت حق‌بیمه از بیمه‌گذار تعهد جبران خسارتو یا پرداخت وجه معینی را در صورت وقوع حادثه به عهده می‌گیرد. در ماده ۳۱ قانونتاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری چنین آمده: عملیات بیمه در ایران به وسیلهشرکت‌های سهامی عام ایرانی که کلیه سهام آنها با نام بوده و با رعایت قانون و طبققانون تجارت به ثبت رسیده باشند انجام خواهد گرفت.

قراردادهای اتکایی غیرنسبی
NON – PROPORTIONAL REINSURANCE

در این قراردادها تقسیم تعهد براساس خسارت‌های احتمالی، اهمیت و تعداد آنها به عملمی‌آید مثل قراردادهای مازاد خسارت یا مازاد نسبت خسارت.

قراردادهای اتکایی نسبی
PROPORTIONAL REINSURANCE

در قراردادهای اتکایی نسبی ملاک تقسیم تعهد بین بیمه‌گر واگذارنده و بیمه‌گر اتکاییسرمایه بیمه است مثل قراردادهای مشارکت و مازاد سرمایه، علت نسبی نامیدن قراردادهایفوق این است که تعهدات به نسبتی از سرمایه بیمه به بیمه‌گر اتکایی واگذار می‌شود.

اصل علیت یا سبب بلافصل خسارت
PROXIMATE CAUSE

بر طبق اصل علیت، می‌بایستی بین خطر بیمه شده و خسارت مورد ادعای بیمه‌گذار رابطهعلت و معلولی باشد. یعنی خسارت ایجاد شده معلول خطر بیمه شده باشد. یعنی خسارتایجاد شده معلول خطر بیمه شده باشد. زیرا بیمه‌گر جبران خسارت را به هر دلیل و علتیکه باشد تعهد نمی‌نماید و نرخ حق بیمه را جهت علت و یا علل خاص محاسبه نموده است. برای مثال در صورتی که کارخانه‌ای در مقابل خطر آتش‌سوزی بیمه گردد و زلزله جزوخطرات بیمه شده نباشد، چنانچه زلزله موجب بروز حریق شود، بیمه‌گر تعهدی در جبرانخسارت ناشی از حریق ندارد زیرا علت خسارت حریق زلزله است که جزء تعهدات بیمه‌گرنمی‌باشد.

مسؤولیت
LIABILITY

منظور، مسؤولیت قانونی است که در قبال عمل ناخواسته صدمه زدن به دیگر افرادیا خسارتوارد آوردن به اموال آن ها برای شخص ایجاد می شود

ارزیاب خسارت
LOSS ASSESSOR

شخصی که از طرف بیمه گذاران به مذاکره با بیمه گر درباره خسارت ادعا شده می پردازد

بیمه نامه مانده بدهکار
MORTGAGE PROTECTION POLICY

براساس این نوع بیمه نامه عمر، در مواردی که وام گیرنده قبل از پرداخت همه اقساطوام فوت کند، شرکت بیمه پرداخت بقیه اقساط را برعهده می گیرد

بیمه گذار
POLICYHOLDER

شخص یا سازمانی است که بیمه گر برای او بیمه نامه صادر می کند و معمولا منافع بیمهنامه به وی پرداخت می شود

حق بیمه
PREMIUM

مبلغی است که بیمه گذار برای بیمه به بیمه گر پرداخت می کند

قرارداد اتکایی مشارکت
QUOTA – SHARE TREATY

در این قرارداد بیمه‌گر اتکایی سهم ثابتی مثلاً ۳۰ یا ۵۰ درصد از مجموعبیمه‌نامه‌های صادره بیمه‌گر واگذارنده را در طول مدت معینی به عهده می‌گیرد.

بیمه اتکایی
REINSURANCE

بیمه اتکایی پوششی است که شرکت های بیمه می توانند با خرید آن ، همدیگر را درقبالخسارت های بزرگ حمایت کنند

قرارداد اتکایی مازاد نسبت خسارت
STOP LOSS TREATY

در این قرارداد که مازاد زیان نیز نامیده می‌شود بیمه‌گر اتکایی متعهد است اگر نسبتکل خسارت به کل حق بیمه از حدی مثلاً ۶۰ درصد تجاوز کرد مازاد آنرا بپردازد. هرگاهنسبت خسارت به این حد نرسد بیمه‌گر واگذارنده خود متحمل آن می‌شود.

اصل جانشینی
SUBROGATION

در مواقعی که در حادثه‌ای مسئول ایجاد خسارت مشخص باشد زیان دیده حق دارد که خسارتخود را از مسئول حادثه مطالبه نماید. در صورت جبران خسارت توسط بیمه‌گر بدیهی استبه موجب اصل غرامت بیمه‌گذار نمی‌تواند از مسئول ایجاد حادثه نیز خسارت دریافت داردوالا موجب نفع و استفاده وی می‌شود. به این جهت در قراردادهای بیمه اشیاء و درمانقید می‌شود در مواردی که حادثه مسئول مشخصی دارد، خسارت توسط بیمه‌گر جبران شود وسپس بیمه‌گر از حقی که بیمه‌گذار در مقابل مسئول حادثه دارد استفاده نماید،بنابراین با پرداخت خسارت توسط بیمه‌گر، حقوق بیمه‌گذار درمقابل مسئول خسارت بهبیمه‌گر واگذار می‌گردد و بیمه‌گر می‌تواند اقدامات لازم را جهت وصول مبلغ خسارت ازمسئول حادثه به عمل آورد. قلمرو اجرای اصل جانشینی در بیمه‌های اشیاء و درمان است. بنابراین اصل جانشینی در بیمه‌های عمر، حادثه جسمانی و مسئولیت کاربرد ندارد.

قرارداد اتکایی مازاد سرمایه
SURPLUS TREATY

در این قرارداد بیمه‌گر اتکایی در بیمه‌های کوچک سهمی ندارد. بیمه‌های تا حد معینبه عهده بیمه‌گر واگذارنده است. بیمه‌گر اتکایی چنانچه سرمایه بیمه‌ای بیش از حدمعین باشد برای مازاد حد مذکور متعهد خواهد بود.

اصل حد اعلای حسن نیت
UTMOST GOOD FAITH

عقد بیمه مبتنی بر حسن نیت طرفین عقد یعنی بیمه‌گذار و بیمه‌گر است. در عقد بیمهحسن نیت دارای اهمیت زیادی است که می‌بایست در کلیه مراحل اعتبار عقد بیمه و حتیقبل از صدور بیمه‌نامه نیز رعایت گردد. با توجه به اصل حسن نیت بیمه‌گذار می‌بایستیهنگام صدور بیمه‌نامه کلیه اطلاعاتی را که از مورد بیمه دارد و به درستی و با حسننیت کامل به بیمه‌گر اعلام نماید. در صورت تشدید خطر حین مدت اعتبار بیمه‌نامه نیزبیمه‌گذار بایستی مراتب را به اطلاع بیمه‌گر برساند همچنین هنگام وقوع خسارتبیمه‌گذار موظٿ است با حسن نیت کامل کلیه اطلاعات لازم برای رسیدگی خسارت را دراختیار بیمه‌گر قرار دهد.