بیمه مسئولیت پیمانکاران

هر کجا کار هست خطا و خطر هم هست

 بموجب مواد متعدد قانون تامین اجتماعی، حتی با داشتن یک کارمند یا کارگر، مسئولیت مدنی متوجه کارفرما بوده و جبران هزینه های مربوط به معالجات، غرامات و مستمری ها بعهده کارفرما بوده و طبق ماده ۵۰ این قانون از وی مطالبه و وصول خواهند نمود.

این نوع بیمه نامه خسارتهای فیزیکی و غیر قابل پیش بینی و ناشی از حادثه را در اجرای پروژه های عمرانی، زیر بنایی و عملیات ساختمانی تحت پوشش قرار می دهد.

خسارتهای فیزیکی ناشی از حادثه شامل:

آتش سوزی ، صاعقه، انفجار، سیل ، طغیان آب ، طوفان و زلزله

خسارتهای فیزیکی ناشی از:

طراحی غلط، اجرا با کیفیت نازل، فقدان مهارت، غفلت اعمال ناشی از سوء نیت یا خطای کارکنان

خسارتهای جانی و مالی در برابر اشخاص ثالث

خسارتهای ناشی از برداشت ضایعات