بیمه مدیران سالن‌های سینما، کنسرت و اجلاس

در راستای خدمتگزاری به قاطبه هنرمندان کشور در رشته های مختلف بیمه ای، با این تمهید نیز دغدغه دیگری را از طیف هنرمندان زدوده ایم.

با پوشش بیمه ای مناسب و شرایط ویژه، مسئولیت مدیران سالن های سینما در قبال تجهیزات ارزشمند و گرانبها، تماشاچیان در سالن و دست اندرکاران و کارکنان سینما در این نمایندگی تحت پوشش قرار می گیرد.