بیمه اسب های مسابقه

آیا می دانید در بسیاری از نقاط کشورمان اسب دارانی هستند که یگانه اسبشان تنها دارایی آنها است و با از دست دادن آن دیگر امکان امرار معاش نخواهند داشت.

این دفتر نمایندگی با طرح حمایت از اسبداران کوچک، و با فرهنگ سازی از طریق مراجعه خانه به خانه در شهرستانها و روستاها، اسبهای آنها را تحت پوشش بیمه قرار داده است.