اصطلاحات بیمه

نماينده بيمه
AGENT

شخصي است كه براي يك شركت بيمه ، به فروش بيمه نامه اقدام مي كند.

تمام خطر
ALL RISKS

پوشش وسيع تري است كه در بيمه اموال ارائه مي شود و هر نوع زيان و صدمه اي راكه دربيمه نامه اوليه استثنا شده است نيز تحت پوشش قرار مي دهد .

دلال بيمه ; كارگزار
BROKER

شخصی است كه طبق مقررات ، شرایط و مجوز فعاليت دلالي بيمه را دارد ومي تواند ضمنارائه مشاوره به بيمه گذاران براي اخذ پوشش بيمه اي به هريك ازشركت هاي بيمه مراجعه كند.

ارزش بازخريد
SURRENDER VALUE

در بيمه‌نامه‌هاي عمر كه داراي ذخيره رياضي مي‌باشند (مثل بيمه‌هاي مختلط پس‌اندازو تمام عمر) چنانچه بيمه‌گذار پس از پرداخت مدتي حق بيمه (مثلاً حداقل شش ماه) مايلبه ادامه قرارداد نباشد مي‌تواند تقاضاي بازخريد بيمه‌نامه را نمايد و مبلغي درحدود ذخيره رياضي دريافت كند. اصولاً حق بازخريد بيمه‌نامه عمر با بيمه‌گذار است. ولي چنانچه بيمه‌گذار از محل بيمه‌نامه عمر خود وام دريافت نموده باشد و اقساط خودرا به بيمه‌گر پرداخت ننمايد، بيمه‌گر مي‌تواند راسا بيمه‌نامه را بازخريد و كل وامو سود متعلقه را از محل ارزش بازخريد برداشت نمايد.

ادعاي خسارت
CLAIM

هنگامي كه بيمه گذار يا ذي نفع براساس شرايط بيمه نامه در پي دريافت خسارت ازبيمهگر است به آن ادعاي خسارت مي گويند (در زبان فارسي ، مترادف "خسارت"به كار مي رود.

كارمزد
COMMISSION

درصدي از حق بيمه است كه شركت بيمه در ازاي فروش هر بيمه نامه به نماينده ياكارگزارمي پردازد.

اعتبار اسنادي
DOCUMENTARY CREDIT-LETTER OF CREDIT(L.C)

به موجب اعتبار اسنادي بانك متعهد مي‌شود كه به دستور و بحساب خريدار كالا پس ازدريافت مدارك معين، وجه كالا را به فروشنده بپردازد.

الحاقيه
ENDORSEMENT

نوشته اي است كه به بيمه نامه ضميمه مي شود و جزء جدايي ناپذير آن به حساب مي آيد. در واقع ، تغييراتي كه بعدا در بيمه نامه به وجود مي آيد، معمولا از طريق صدورالحاقيه انجام مي پذيرد.

قرارداد اتكايي مازاد خسارت
EXCESS OF LOSS TREATY

در اين قرارداد چنانچه هر مورد خسارت از حد معيني تجاوز نمايد بيمه‌گر اتكايي نسبتبه مازاد حد معين متعهد است خسارات كمتر از حد مذكور به عهده بيمه‌گر واگذارندهاست.

آتش‌سوزي
FIRE

در بيمه آتش‌سوزي، آتش‌سوزي عبارت از آتشي است كه يا از يك منبع حرارتي غيرقابلكنترل سرچشمه گرفته و يا منبع حرارتي معين كنترل شده‌اي را ترك نموده و با نيرويحرارتي خود گسترش و توسعه يابد.

اصل جانشيني
SUBROGATION

به موجب اين اصل بعد از جبران هر خسارت ، تمام حقوق قانوني كه ممكن است به علت آنحادثه متوجه بيمه گذار شده باشد به بيمه گر منتقل مي شود.

بيمه عمر گروهي
GROUP LIFE INSURANCE

بيمه نامه اي است كه همزمان تعدادي از كاركنان يا كارگران يك سازمان را تحت پوششقرار مي دهد. اين نوع بيمه معمولا در گروه هاي كارفرمايي و كارگري رايج است وكارفرما، كارگران را به ميزان چند برابر حقوق آنان ، بيمه عمر به شرط فوت مي كندو

بيمه شده
INSURED

فردي كه با بيمه نامه تحت پوشش قرار گرفته است.

اصل غرامت
INDEMNITY

به موجب اصل غرامت كه بر بيمه‌هاي اشياء و مسئوليت حاكم است خسارت پرداختي توسطبيمه‌گر حداكثر به ميزان خسارت واقعي وارده به مورد بيمه در اثر وقوع خطر بيمه شدهاست. اصل غرامت مبتني بر ملاحظات فني، اخلاقي و رعايت نظم عمومي است. درياٿت خسارتبيش از ميزان واقعي بوسيله بيمه‌گذار يا ذينفع بيمه‌نامه علاوه بر آنكه هدٿ قراردادبيمه نيست بلكه موجب سودجويي نيز مي‌گردد و از نظر اخلاقي و اجتماعي مذموم است. درواقع با درياٿت خسارت اضاٿي وضع مالي بيمه‌گذار پس از وقوع حادثه بهتر از وضع اودر زمان قبل از حادثه مي‌شود و اين امر مي‌تواند علاوه بر آنكه انگيزه وي را درمراقبت از مورد بيمه و پيشگيري از وقوع حادثه كاهش دهد حتي موجب تشويق بيمه‌گذار بهايجاد خسارت عمدي نيز گردد. شايان توضيح اينكه اصل غرامت در بيمه‌هاي عمر و حادثهكاربرد ندارد.

اصل نفع بيمه‌اي
INSURABLE INTEREST

اصل نفع بيمه‌اي به طور خلاصه عبارت است از ذينفع بودن بيمه‌گذار در بقاء آنچه بيمهمي‌نمايد، به بيان ديگر بيمه‌گذار مي‌بايست در صورتي كه مورد بيمه در معرض خطر قرارگيرد. ضرر و زيان ببيند و از سالم ماندن آن نفع ببرد. صرف مالكيت بيمه‌گذار موجبنفع بيمه‌اي نمي‌گردد. بلكه داشتن نفع در عدم تحقق خطر شخص را داراي نفع بيمه‌ايمي‌نمايد. مثلاً مستأجر نسبت به عين مستأجره داراي نفع بيمه‌اي است و مي‌تواند نسبتبه انعقاد قرارداد بيمه اقدام نمايد.

بيمه‌گر
INSURER

بيمه‌گر شخصي است حقوقي كه در مقابل درياٿت حق‌بيمه از بيمه‌گذار تعهد جبران خسارتو يا پرداخت وجه معيني را در صورت وقوع حادثه به عهده مي‌گيرد. در ماده 31 قانونتاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه‌گري چنين آمده: عمليات بيمه در ايران به وسيلهشركت‌هاي سهامي عام ايراني كه كليه سهام آنها با نام بوده و با رعايت قانون و طبققانون تجارت به ثبت رسيده باشند انجام خواهد گرفت.

قراردادهاي اتكايي غيرنسبي
NON - PROPORTIONAL REINSURANCE

در اين قراردادها تقسيم تعهد براساس خسارت‌هاي احتمالي، اهميت و تعداد آنها به عملمي‌آيد مثل قراردادهاي مازاد خسارت يا مازاد نسبت خسارت.

قراردادهاي اتكايي نسبي
PROPORTIONAL REINSURANCE

در قراردادهاي اتكايي نسبي ملاك تقسيم تعهد بين بيمه‌گر واگذارنده و بيمه‌گر اتكاييسرمايه بيمه است مثل قراردادهاي مشاركت و مازاد سرمايه، علت نسبي ناميدن قراردادهايفوق اين است كه تعهدات به نسبتي از سرمايه بيمه به بيمه‌گر اتكايي واگذار مي‌شود.

اصل عليت يا سبب بلافصل خسارت
PROXIMATE CAUSE

بر طبق اصل عليت، مي‌بايستي بين خطر بيمه شده و خسارت مورد ادعاي بيمه‌گذار رابطهعلت و معلولي باشد. يعني خسارت ايجاد شده معلول خطر بيمه شده باشد. يعني خسارتايجاد شده معلول خطر بيمه شده باشد. زيرا بيمه‌گر جبران خسارت را به هر دليل و علتيكه باشد تعهد نمي‌نمايد و نرخ حق بيمه را جهت علت و يا علل خاص محاسبه نموده است. براي مثال در صورتي كه كارخانه‌اي در مقابل خطر آتش‌سوزي بيمه گردد و زلزله جزوخطرات بيمه شده نباشد، چنانچه زلزله موجب بروز حريق شود، بيمه‌گر تعهدي در جبرانخسارت ناشي از حريق ندارد زيرا علت خسارت حريق زلزله است كه جزء تعهدات بيمه‌گرنمي‌باشد.

مسؤوليت
LIABILITY

منظور، مسؤوليت قانوني است كه در قبال عمل ناخواسته صدمه زدن به ديگر افراديا خسارتوارد آوردن به اموال آن ها براي شخص ايجاد مي شود

ارزياب خسارت
LOSS ASSESSOR

شخصي كه از طرف بيمه گذاران به مذاكره با بيمه گر درباره خسارت ادعا شده مي پردازد

بيمه نامه مانده بدهكار
MORTGAGE PROTECTION POLICY

براساس اين نوع بيمه نامه عمر، در مواردي كه وام گيرنده قبل از پرداخت همه اقساطوام فوت كند، شركت بيمه پرداخت بقيه اقساط را برعهده مي گيرد

بيمه گذار
POLICYHOLDER

شخص يا سازماني است كه بيمه گر براي او بيمه نامه صادر مي كند و معمولا منافع بيمهنامه به وي پرداخت مي شود

حق بيمه
PREMIUM

مبلغي است كه بيمه گذار براي بيمه به بيمه گر پرداخت مي كند

قرارداد اتكايي مشاركت
QUOTA - SHARE TREATY

در اين قرارداد بيمه‌گر اتكايي سهم ثابتي مثلاً 30 يا 50 درصد از مجموعبيمه‌نامه‌هاي صادره بيمه‌گر واگذارنده را در طول مدت معيني به عهده مي‌گيرد.

بيمه اتكايي
REINSURANCE

بيمه اتكايي پوششي است كه شركت هاي بيمه مي توانند با خريد آن ، همديگر را درقبالخسارت هاي بزرگ حمايت كنند

قرارداد اتكايي مازاد نسبت خسارت
STOP LOSS TREATY

در اين قرارداد كه مازاد زيان نيز ناميده مي‌شود بيمه‌گر اتكايي متعهد است اگر نسبتكل خسارت به كل حق بيمه از حدي مثلاً 60 درصد تجاوز كرد مازاد آنرا بپردازد. هرگاهنسبت خسارت به اين حد نرسد بيمه‌گر واگذارنده خود متحمل آن مي‌شود.

اصل جانشيني
SUBROGATION

در مواقعي كه در حادثه‌اي مسئول ايجاد خسارت مشخص باشد زيان ديده حق دارد كه خسارتخود را از مسئول حادثه مطالبه نمايد. در صورت جبران خسارت توسط بيمه‌گر بديهي استبه موجب اصل غرامت بيمه‌گذار نمي‌تواند از مسئول ايجاد حادثه نيز خسارت دريافت داردوالا موجب نفع و استفاده وي مي‌شود. به اين جهت در قراردادهاي بيمه اشياء و درمانقيد مي‌شود در مواردي كه حادثه مسئول مشخصي دارد، خسارت توسط بيمه‌گر جبران شود وسپس بيمه‌گر از حقي كه بيمه‌گذار در مقابل مسئول حادثه دارد استفاده نمايد،بنابراين با پرداخت خسارت توسط بيمه‌گر، حقوق بيمه‌گذار درمقابل مسئول خسارت بهبيمه‌گر واگذار مي‌گردد و بيمه‌گر مي‌تواند اقدامات لازم را جهت وصول مبلغ خسارت ازمسئول حادثه به عمل آورد. قلمرو اجراي اصل جانشيني در بيمه‌هاي اشياء و درمان است. بنابراين اصل جانشيني در بيمه‌هاي عمر، حادثه جسماني و مسئوليت كاربرد ندارد.

قرارداد اتكايي مازاد سرمايه
SURPLUS TREATY

در اين قرارداد بيمه‌گر اتكايي در بيمه‌هاي كوچك سهمي ندارد. بيمه‌هاي تا حد معينبه عهده بيمه‌گر واگذارنده است. بيمه‌گر اتكايي چنانچه سرمايه بيمه‌اي بيش از حدمعين باشد براي مازاد حد مذكور متعهد خواهد بود.

اصل حد اعلاي حسن نيت
UTMOST GOOD FAITH

عقد بيمه مبتني بر حسن نيت طرفين عقد يعني بيمه‌گذار و بيمه‌گر است. در عقد بيمهحسن نيت داراي اهميت زيادي است كه مي‌بايست در كليه مراحل اعتبار عقد بيمه و حتيقبل از صدور بيمه‌نامه نيز رعايت گردد. با توجه به اصل حسن نيت بيمه‌گذار مي‌بايستيهنگام صدور بيمه‌نامه كليه اطلاعاتي را كه از مورد بيمه دارد و به درستي و با حسننيت كامل به بيمه‌گر اعلام نمايد. در صورت تشديد خطر حين مدت اعتبار بيمه‌نامه نيزبيمه‌گذار بايستي مراتب را به اطلاع بيمه‌گر برساند همچنين هنگام وقوع خسارتبيمه‌گذار موظٿ است با حسن نيت كامل كليه اطلاعات لازم براي رسيدگي خسارت را دراختيار بيمه‌گر قرار دهد.

عضویت درخبرنامه

برای اطلاع ازکلیه امور بیمه ای و دریافت اخبار سایت، ایمیل خود را وارد کنید:

آمار بازدیدکنندگان

3439
امروزامروز3
دیروزدیروز8
هفته جاریهفته جاری79
ماه جاریماه جاری260
کل آمارکل آمار3439